Croeso i'r Wefan

Prif amcan Gwasanaeth Ysgolion William Mathias Cyf yw i hyrwyddo ac annog darpariaeth gweithgaredd cerddorol yng Ngwynedd a Môn. Cyflawnir hyn drwy ein darpariaeth o wersi cerddorol offerynnol a lleisiol i dros 13,750 o ddisgyblion gan bron i 100 o diwtoriaid profiadol, ein gwasanaeth benthyca offerynnau cerdd (dros 8,000 o offerynnau), a'r ensemblau rhanbarthol a sirol a gynhelir - bron i 50 ohonynt. Mwy

llinell

Penawdau Newyddion

Llongyfarchiadau!

Llongyfarchiadau i ddisgyblion chwythbrennau Mr Richard Edwards a fu’n llwyddiannus yn eu arholiadau TCL yn ddiweddar.

Ceridwen Fisher Gradd 2 - Ysgol Tryfan
Noa Hallam Gradd 3 - Ysgol Tryfan
Bethan Hughes Gradd 3 - Ysgol Tryfan
Emma Hughes Gradd 3 - Ysgol Tryfan
Siriol Hughes Gradd 4 - Ysgol Tryfan
Elin Huws Gradd 4 - Ysgol Tryfan
Gwenno Tomos Gradd 8 - Ysgol Tryfan

Myfi Cooke Gradd 1 - Ysgol Y Garnedd
Llio Eurgain Gradd 1 - Ysgol Y Garnedd

Emily Pritchard Gradd 1 - Ysgol y Faenol

Daniel Lee Gradd 3 - Ysgol Friars
Daniel Bezkorowajnyj Gradd 3 - Ysgol Friars
Isabel Newman Gradd 5 - Ysgol Friars
Eli Intrilligator Gradd 6 - Ysgol Friars

Dyma fwy o ganlyniadau gwych gan ddisgyblion Mrs Yvonne Clarke.

Llongyfarchiadau i chi gyd:
Mared Parry - Ffliwt Gradd 3 - Ysgol Bro Lleu
Mawys Parry - Clarinet Gradd 1 - Ysgol Bro Lleu
Non Jones - Ffliwt - Ysgol Bro Lleu

Branwen Gruffydd - Ffliwt Gradd 2 - Ysgol Penisarwaun
Joel Eyres - Gitar- Ysgol Penisarwaun

Mabon Roberts - Piano Gradd 1 - Ysgol Waunfawr
Sophie Rughley - Piano Gradd 1 - Ysgol Waunfawr

Awel Jones - Piano - Ysgol Nebo
Lleu Bryn- Piano Gradd 1 - Ysgol Nebo
Llewelyn Pethers - Gitar - Ysgol Nebo

Jennah Elghenzai - Ffliwt Gradd 2 - Ysgol Llandwrog
Elan Evans- Ffliwt Gradd 1 - Ysgol Llandwrog

Lois Wyn Williams - Ffliwt Gradd 2- Ydgol Rhostryfan

Llongyfarchiadau i ddisgyblion Mrs Alwena Roberts a fu'n llwyddainnus yn eu arholiadau telyn yn ddiweddar.

Beca Fôn Parry - Ysgol Llanrug - Gradd 1
Telaid Glain Jones - Ysgol brynrefail - Gradd 1
Mared Fflur Roberts - ysgol y Gorlan - Gradd 1
Erin Fflur Davies - Ysgol Syr Hugh Owen - Gradd 4
Mari Angharad Williams - Ysgol Tryfan - Gradd 5
Ffion Enlli Davies- Ysgol Glan y Môr - Gradd 2
Angharad Mair Williams - Ysgol Glan y Môr - Gradd 7
Sioned Taylor- Ysgol Dyffryn nantlle- Gradd 7
Alaw Owen - Ysgl Botwnnog - Gradd 4
Annest Griffiths - Ysgol Felinheli - Gradd 1
Holly Catrin Davies- Ysgol Cymerau - Gradd 5

Llongyfarchiadau i ddisgyblion Mrs Glenda Wain-Hobson a fu'n llwyddainnus yn eu arholiadau chwythbrennau yn ddiweddar.

Kian Edwards - Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch
Beca Lois Keen - Ysgol henblas
Ffion Arwen Vernon - Ysgol Bodffordd

line

Gwobr John Thorpe

poster

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

line

Cyngerdd Blynyddol

Cafwyd Cyngerdd Blynyddol gwefreiddiol yn Neuadd P.J.Bangor brynhawn dydd Sul Ebrill 24ain gyda aelodau o Gôr Telyn Iau, Cerddorfa ieuenctid, Cerddorfa Hyn a Band Pres Gwynedd a Môn. Llongyfarchiadau a diolch yn fawr i’r arweinyddion , tiwtoriaid a’r cerddorion ifanc ar eu perfformiadiau.
Dyma ychydig o luniau o’r diwrnod

 

line

Ffurflen Cwrs Hâf 2016

Ffurflen ymaelodi ar gyfer ein cwrs hâf - cliciwch yma

line

Ffurflen Ymaelodi

Ffurflen ymaelodi ar gyfer bod yn aelod o grwpiau Sirol a grwpiau Rhanbarth - cliciwch yma

line

Am fwy o newyddion - cliciwch yma

line

 

Calendr Digwyddiadau

 

Atebion i'r Cwestiynnau mwyaf cyffredin

  • Sut dwi’n trefnu gwers i fy mhlentyn yn yr ysgol ?
  • Faint mae gwersi yn gostio?
  • Oes rhaid i mi brynnu offeryn ?
  • mwy ...