Croeso i'r Wefan

Prif amcan Gwasanaeth Ysgolion William Mathias Cyf yw i hyrwyddo ac annog darpariaeth gweithgaredd cerddorol yng Ngwynedd a Môn. Cyflawnir hyn drwy ein darpariaeth o wersi cerddorol offerynnol a lleisiol i dros 13,750 o ddisgyblion gan bron i 100 o diwtoriaid profiadol, ein gwasanaeth benthyca offerynnau cerdd (dros 8,000 o offerynnau), a'r ensemblau rhanbarthol a sirol a gynhelir - bron i 50 ohonynt. Mwy

llinell

Penawdau Newyddion

Cyngerdd Haf

posterNos Iau,Gorffennaf 21ain
am 6:00yh yn
Theatr Bryn Terfel , Pontio, Bangor
Tocynnau ar werth yn swyddfa Pontio
01248 382828

Perfformiad gan fyfyrwyr y Cwrs Haf

Arweinydd: Dr Dewi Ellis Jones

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

line

Anrhydeddu John Glyn Jones

john glyn jonesCafodd Mr John Glyn Jones - tiwtor ac arweinydd Band Pres Gwasanaeth Ysgolion William Mathias dipyn o sypreis y penwythnos diwethaf .

Cynhaliwyd cyngerdd yng nghanolfan Porthmadog gan y Band enwog Seindorf Cory. Anrhydeddwyd John Glyn Jones gan gyfarwyddwr cerdd y Band Mr Philip Harper am ei wasanaeth i fyd y bandiau am dros 50 mlynedd ac am ei waith fel cfarwyddwr cerdd Band yr Oakley ers dros 25mlynedd. Cafodd John y fraint o arwain y band yn ystod y cyngerdd.

Llongyfarchiadau mawr John oddi wrth bawb yng Ngwasanaeth Ysgolion William Mathias, ymlaen am yr hanner cant nesaf !!!

Dau arall a gafodd y fraint o gymeryd rhan yn y cyngerdd gyda’r seindorf oedd Mr Dylan Williams; sydd yn diwtor ac yn arweinydd grwpiau yn y Gwasanaeth a chyn aelod o fand Gwynedd a Môn Bronwen Evans.
Llongyfarchiadau mawr i’r ddau ohonoch!!

Cliciwch yma i weld mwy o lluniau

line

Cyngerdd Rhanbarth Caernarfon

Cafwyd cyngerdd gwych yn Theatr Seilo, Caernarfon nos Fercher gyda 112 o ddisgyblion Rhanbarth Caernarfon ar y llwyfan yn perfformio dan arweiniad Mr Dylan Williams. Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd rhan.

band band
   
band band

Llongyfarchiadau i fand Ysgol Waunfawr, Band Ysgol Llandwrog a Band Ysgol Bontnewydd ar eu perffomiad yn y cyngerdd.

Llongyfarchiadau hefyd i’r Unawdwyr a gymerodd rhan:
Gerallt Owen - Ysgol Penisarwaun
Ben Jones-Ellis -Ysgol Llanrug
Owain Roberts - Ysgol Yr Hendre
Yannick Evans Le Maire - Ysgol Brynaerau

line

Eisteddfod Yr Urdd 2016

Bu’n wythnos llwyddiannus iawn i aelodau a disgyblion Gwasanaeth Cerdd Ysgolion William Mathias yn Eisteddfod yr Urdd yn y Fflint yr wythnos diwethaf.

Llongyfarchiadau mawr i chi gyd a hefyd diolch yn fawr i’r tiwtoriaid am eu hyfforddi ac am eu ymroddiad.

CANLYNIADAU A LLUNIAU O'R ENNILLWYR - cliciwch yma

line

Ffurflen Cwrs Hâf 2016

Ffurflen ymaelodi ar gyfer ein cwrs hâf - cliciwch yma

line

Ffurflen Ymaelodi

Ffurflen ymaelodi ar gyfer bod yn aelod o grwpiau Sirol a grwpiau Rhanbarth - cliciwch yma

line

Am fwy o newyddion - cliciwch yma

line

 

Calendr Digwyddiadau

 

Atebion i'r Cwestiynnau mwyaf cyffredin

  • Sut dwi’n trefnu gwers i fy mhlentyn yn yr ysgol ?
  • Faint mae gwersi yn gostio?
  • Oes rhaid i mi brynnu offeryn ?
  • mwy ...