slideshow-1

Archif Llwyddiannau

 

Llongyfarchiadau - Grwpiau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru

Llongyfarchiadau mawr i’r cerddorion canlynol sydd wedi bod yn llwyddiannus mewn clyweliadau Grwpiau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru. Maent i gyd yn aelodau / cyn aelodau o grwpiau sirol Gwasanaeth Cerdd Ysgolion William Mathias.

Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
Owain Llestyn Thomas Ysgol Brynrefail
Deio Llyr Davies-Hughes Ysgol Syr Hugh Owen
Ela Williams Ysgol Syr Hugh Owen
Ioan Ellis Hughes Ysgol Syr Hugh Owen
Glyn Porter Ysgol Syr Hugh Owen
William Porter Ysgol Syr Hugh Owen
Cerys Hughes Ysgol Machynlleth
Erin Maloney Ysgol David Hughes
Huw Barwick Ysgol David Hughes

Cerddorfa Chwyth Genedlaethol Ieuenctid Cymru
Huw Williams Ysgol Brynrefail
Owain Llestyn Thomas Ysgol Brynrefail
Kezia Lovick Jones Ysgol Friars

Wrth Gefn
Gethin Elis Ysgol Tryfan
Medi Morgan Ysgol Tryfan
Laurie Edwards Ysgol Friars


Llongyfarchiadau - Arholiadau Chwythbrennau

Llongyfarchiadau i ddigyblion Mr Richard Edwards ar eu llwyddiant yn eu arholiadau yn ddiweddar: Da Iawn pawb!!

Tomas Bezkorowajnyj Ysgol Friars Clarinet Gradd 1
Meical Cook Ysgol Friars Saxophone Gradd 5
Charlotte Harding Ysgol Friars Clarinet Gradd 1
Maisy Jones Ysgol Friars Ffliwt Gradd 3
Jacob Knock Ysgol Friars Clarinet Gradd 5
Aaron White Ysgol Friars Clarinet Gradd 5
Elis Jones Ysgol Tryfan Saxophone Gradd 4
Erin Grace Jones Ysgol Tryfan Clarinet Gradd 3
Lucy Swann Ysgol Tryfan Ffliwt Gradd 4
Tara Stephen Ysgol Tryfan Ffliwt Gradd 4
Miriam Harmens Ysgol Tryfan Saxophone Gradd 7
Llio Mutembo Ysgol Y Garnedd Clarinet Gradd 1
Tesni Pari-Jones Ysgol Y Garnedd Ffliwt Gradd 2
Ishbel Holt Ysgol Cae Top
Calrinet Gradd 2
Sophie Savage Ysgol Y Faenol Ffliwt Gradd 1


Gŵyl Cerdd Dant Llŷn ac Eifionydd

Llongyfarchiadau mawr i’r canlynol ar eu llwyddiant yn ddiweddar yn yr Ŵyl Gerdd Dant ym Mhwllheli

Beca Keen - aelod o Gôr Telyn Iau y Gwasanaeth : 1af ar yr Unawd Telyn Oedran Uwchradd

Holly Davies - aelod arall o Gôr Telyn Iauy Gwasanaeth a gafodd 3ydd yn yr un gystadleuaeth

Elain Rhys- aelod o Gôr Telyn Hŷn yn Gwasanaeth a gafodd 1af ar yr Unawd Telyn dan 25 oed a hefyd 1af yn y gystadleuaeth Cyfeilio.

Cafod grŵp Telyn Mrs Alwena Roberts hefyd lwyddiant yn yr Wŷl- Llongyfarchiadau
Telynau Dwyfor sef - Angharad, Moli, Carys , Holly ac Emma.

Maent i gyd yn aelodau o Gôr Iau / Hŷn Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

Llongyfarchiadau Mawr i chi gyd!!!


Llongyfarchiadau - Arholiadau Telyn

Llongyfarchiadau i ddigyblion Mrs Alwena Roberts ar eu llwyddiant yn eu arholiadau Telyn ABRSM yn ddiweddar: Da Iawn pawb!!

Ysgol Y Garnedd
Lisa Morgan - Gradd 2 Telyn
Gwenno Roberts - Gradd 1 Telyn

Ysgol Gynradd Llanrug
Eirwen Howorth - Gradd 1 Telyn

Ysgol Bontnewydd
Elin Mai Williams - Gradd 1 Telyn

Ysgol Treferthyr
Emma Buckley - Gradd 6 Telyn

Ysgol Brynrefail
Telaid Jones - Gradd 2 Telyn

Ysgol Glan y Môr
Glesni Thomas Gradd 3 Telyn
Mared Tudor - Gradd 4 Telyn

Ysgol Botwnnog
Ella Harris - Gradd 4 Telyn

Ysgol Syr Hugh Owen
Ela Haf Davies - Gradd 5 Telyn

Ysgol Tryfan
Gwenno Morgan - Gradd 7 Telyn


Llongyfarchiadau - Arholiadau Offerynnol Chwythbrennau

Llongyfarchiadau i ddisgyblion Mrs Glenda Wain-Hobson a fu’n llwyddiannus yn eu arholiadau chwythbrennau ABRSM yn ystod yr Haf

Ysgol Syr Thomas Jones
Gwion Morris Jo - Clarinet Gradd 6

Ysgol Gyfun Llangefni
Dion Calveley - Ffliwt Gradd 7


Llongyfarchiadau - Arholiadau Offerynnol Chwythbrennau

Llongyfarchiadau i ddisgyblion Miss Rebecca Bateson a fu’n llwyddiannus yn eu arholiadau chwythbrennau ABRSM yn ystod yr Haf. Da iawn bawb!!

Ysgol Brynrefail:
NEL PENNANT JONES - FFLIWT Gradd 3
NANW HAF LLWYD - FFLIWT Gradd 5
WILLIAM GLENN LAMB - CLARINET Gradd 6
CADI MAI ROBERTS - FFLIWT Gradd 2
RACHEL MARIE FRANKLIN - CLARINET Gradd 6
WILLIAM GLENN LAMB - TENOR SAXOPHONE Gradd 7

Ysgol y Felinheli:
GUTO GWILYM EVANS - CLARINET Gradd 2
OSIAN GWILYM EVANS - CLARINET Gradd 1
BRYCHAN ELIS GWILYM - CLARINET Gradd 1
MOI LLWYD HALLAM - CLARINET Gradd 3

Ysgol Syr Hugh Owen:
MALAN GRIFFITHS-JONES - FFLIWT Gradd 2
ELA GWENLLIAN HUWS - CLARINET Gradd 6
ANGHARAD SION JONES - FLIWT Gradd 1
ELA GWENLLIAN HUWS - THEORY Gradd 5

Ysgol Llanrug:
MARED LLWYD ROBERTS - FFLIWT Gradd 2
ALAW SWYN - FFLIWT Gradd 1


Llongyfarchiadau - Arholiadau Canu

Llongyfarchiadau i'r disgyblion canlynol o Ysgol Syr Thomas Jones a fu'n llwyddiannus yn eu arholiadau canu yn ddiweddar. Maent yn cael eu hyfforddi gan Ann Peters Jones. Llongyfarchiadau!!

Cadi Owen - Gradd 5
Rachel Rudolph- Gradd 5
Sorcha Roberts - Gradd 5


Llongyfarchiadau - Arholiadau Offerynnol Pres

Llongyfarchiadau i ddisgyblion Mr Dylan Williams ar eu llwyddiant yn eu arholiad offerynnol Pres ABRSM yn ystod yr Haf.

Ysgol Bontnewydd:
Luned Eryl - Gradd 1: Bb Cornet
Anest Griffiths - Gradd 2 : Eb Horn
Osian Griffiths- Gradd 2: Bb Cornet
Catrin Mai Huws - Gradd 2 : Bb Cornet
Annabelle Pierce Jones - Gradd 2 :Bb Cornet
Cadi Swyn Jones - Gradd 2 : Eb Horn
Catrin Jones - Gradd 3 : Eb Horn
Llio Wyn Jones - Gradd 3 Baritone
Delyth Porter - Gradd 2 : Bb Cornet
Glyn Porter - Gradd 5 : Euphonium
Sian Roberts - Gradd 3 : Eb Horn
Ela Sage- Gradd 2 : Bb Cornet
Gwenno Tomos - Gradd 2 : Bb Cornet

Ysgol Brynaerau:
Arawn Dylan Morus - Gradd 1 : Bb Cornet
Grisial Dwyfor Morus - Gradd 3 : Eb Horn
Iwan Williams - Gradd 2 : Bb Cornet

Ysgol Brynrefail:
Richard Efans - Gradd 8 : Bb Cornet
Gwenllian Griffiths - Gradd 5 : Eb Horn
Bedwyr Jones - Gradd 5 : Eb Horn
Elin Pierce Frazer Jones - Gradd 3 : Baritone
Elis Jones - Gradd 4 : Tuba
Tomos Morris - Gradd 4 - Eb Horn
Carwyn Tomos Owen - Gradd 4 : Eb Horn
Meilir Parry - Gradd 4 : Bb Cornet
Alaw Prys - Gradd 8 : Bb Cornet
Iolo Llyr Roberts - Gradd 4 : Baritone
Dylan Worsley - Gradd 4 : Bb Cornet
Rhys Dafydd Jones - Gradd 4 : Eb Horn
Ysgol Llandwrog:
Gwilym Evans - Gradd 1 : Bb Cornet
Nedw Peisley - Gradd 2 : Bb Cornet
Osian Pygall- Gradd 1 : Bb Cornet
Glain Tudur- Gradd 3 : Bb Cornet

Ysgol Penisarwaen:
Gerallt Sion Owen - Gradd 3 : Bb Cornet
Alex Roberts - Gradd 2 : Eb Horn
Harri Williams - Gradd 3 : Bariton

Ysgol Syr Hugh Owen:
Ioan Hughes- Gradd 7 : Bb Cornet
Megan Euros Jones - Gradd 5 : Eb Horn
Megan Lili Jones - Gradd 4 : Bb Cornet
Begw Owen - Gradd 4 : Bb Cornet
Elan Gwilym - Gradd 4 : Bb Cornet
Gruffudd Hughes - Gradd 4 : Bb Cornet
Catrin Jones - Gradd 4 : Eb Horn
William Porter - Gradd 8 : Tuba
Owain Roberts - Gradd 7 : Bb Cornet
Tomos Roberts - Gradd 8 : Eb Horn
Joseff Thomas - Gradd 2 : Trombone
Osian Tudur- Gradd 5 : Trombone
Arwen Beca Williams - Gradd 4 : Bb Cornet

Ysgol Waunfawr:
Iwan Ynyr Evans - Gradd 4 : Eb Horn

Aelodau Rhanbarth a Sirol:
Max Element - Gradd 1 - Bb Cornet
Hawys Evans - Gradd 5 - Eb Horn
Nanw Evans - Gradd 5 - Bb Cornet
Lisa Morgan - Gradd 4 - Trombone
Gwern Aran Morus - Gradd 4 - Bb Cornet


Llongyfarchiadau - Arholiadau Chwythbrennau

Llongyfarchiadau hefyd i ddisgyblion Mrs Catherine Erfyl Jones a fu’n llwyddiannus yn eu arholiadau chwythbrennau ABRSM yn ystod yr Haf. Da iawn pawb!!

Ysgol David Hughes:
Kate Lloyd - Gradd 4 Clarinet

Ysgol Llanfairpwll:
Nel Scott- Gradd 2 : Clarinet
Jac Jones - Gradd 1 : Clarinet


Llongyfarchiadau - Arholiadau Offerynnau Pres

Llongyfarchiadau i ddisgyblion Ysgol Y Garnedd ar eu llwyddiant yn eu arholiadau offerynnau Pres yn ddiweddar , eu tiwtor yw Lois Eifion.

Da iawn bawb!!

Guto Ynyr Elis - Gradd 3 : Trwmped
Rhys Meurig Jones - Gradd 2 : Trwmped
Wil Owain La Trobe-Roberts - Gradd 2 : Bb Cornet
Meilyr Ifor Lynch- Gradd 3 : Trwmped
Cai Maldwyn - Gradd 2 : Bb Cornet
Eluned Mair Owen - Gradd 2 : Bb Cornet
Ifan Rhys Sion - Gradd 2 : Bb Cornet


Eisteddfod Genedalethol 2016

Bu’n wythnos llawn llwyddiant i aelodau a thiwtoriaid Gwasanaeth Cerdd Ysgolion William Mathias Fel Gwasanaeth rydym yn hynod falch o lwyddiant y canlynol a Llongyfarchiadau enfawr i chi gyd:

Unawd ar Unrhyw Offeryn Acwstig - 1af Math Roberts - Aelod o Fand Symffonig a Band Pres

Bandiau Pres Dosbarth 2 - 1af - Seindorf Arian Deiniolen - Llongyfarchiadau i’w arweinydd
Lois Eifion - tiwtor y Gwasanaeth a holl aelodau y Band. Cafodd Lois 1af hefyd yn y gystadleuaeth Triawd/ Pedwarawd Cerdd Dant - yn aelod o Bedwarawd Cennin - Llongyfarchiadau mawr!!

Bandiau Pres Dosbarth 4 - 1af Seindorf Arian yr Oakley . Llongyfarchiadau i’w arweinydd
John Glyn Jones - Tiwtor y Gwasanaeth ac aelodau y Band.

Bandiau Pres Dosbarth 1 - Llongyfarchiadau i Paul Hughes- arweinydd Band Arian Llaneurgain sydd hefyd yn diwtor i’r Gwasnaeth Cerdd.

Unawd Llinynnau ac Unawd Piano dan 16 oed : 3ydd Gwydion Rhys - Aelod o’r Gerddorfa Hŷn

Unawd Offerynnol Pres dan 16oed : 1af - Ela Hâf Williams, 3ydd Tomos Herd - y ddau yn aelodau o Fand Symffonig a Band Pres y Gwasanaeth.

Unawd i Ferched 12 oed ac o dan 16oed: 3ydd Glesni Rhys Jones - Aelod o Gôr Telyn y Gwasnaeth.
Hefyd Llongyfarchiadau i Glesni ac Elain Rhys ei chwaer a gafodd 1af yn y gystadleuaeth Ensemble Lleisiol a 3ydd yn y gystadleuaethTriawd/ Pedwarawd Cerdd Dant- Da iawn genod !!

Unawd Soprano 25 oed a throsodd - 2il Ann Peters Jones - Tiwtor Cerdd y Gwasanaeth .

Rhuban Glas Offerynnol dan 16oed
1af ELA HÂF WILLIAMS

Llongyfarchiadau hefyd i gyn aelod Fand Pres Y Gwasaneth sef Gwyn Owen a fu’n llwyddiannus yn y Rhuban Glas Offerynnol 19 oed a throsodd - braf oedd gweld Gwyn Owen gyda’r twmped a Glain Dafydd ar y delyn yn cystadlu. Da iawn!!

Gwelsom hefyd Gadeirydd y Bwrdd Mr Dewi Owen Jones yn cyfeilio i grŵp Dawnswyr Môn a gafodd 3ydd.

Braf hefyd oedd gweld Paul Hughes yn rhan o’r Prif seremoniau yn ystod yr wythnos !!

Llongyfarchiadau mawr i bawb!!!


Eisteddfod Yr Urdd 2016

Bu’n wythnos llwyddiannus iawn i aelodau a disgyblion Gwasanaeth Cerdd Ysgolion William Mathias yn Eisteddfod yr Urdd yn y Fflint yr wythnos diwethaf.

Llongyfarchiadau mawr i chi gyd a hefyd diolch yn fawr i’r tiwtoriaid am eu hyfforddi ac am eu ymroddiad.

Dyma restr enfawr o’r llwyddiannau:

Llongyfarchadau i Twm Llechog Elis sydd yn derbyn gwersi yn Ysgol Glan y Môr ar ddo yn 1af ar yr Unawd Offer Taro Bl 7-9

Owain Siôn - Ysgol Llanfairpwll - 3ydd Unawd Offerynnol Taro Bl 6 ac Iau - Aelod o Fand Pres Gwynedd a Môn

Guto Daley Tyson- Ysgol O.M.Edwards- 3ydd Unawd Offerynnol Taro Bl 6 ac Iau - Aelod o Rhanbarth Meirionnydd

Ensemble Offerynnol Ysgol Gymuned Penisarwaun - 1af - Arweinydd/ Hyfforddwr - Mrs Yvonne Clarke

Beca Lois Keen - Ysgol Henblas - 2il Unawd Piano Bl 6 ac Iau ac 2il Unawd Telyn Bl 6 ac Iau - Aelod o Gôr Telyn Iau Gwynedd a Môn a Rhanbarth Llangefni

Emma Buckley - Ysgol Treferthyr 1af Unawd Telyn Bl 6 ac Iau - Aelod o Gôr Telyn Iau Gwynedd a Môn.

Moi Hallam - Ysgol Gynradd y Felinheli 3ydd Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac Iau - Aelod o Rhanbarth Bangor.

Band Bl 6 ac Iau Ysgol Bontnewydd - 1af - Arweinydd - Mr Dylan Williams

Band Bl 6 ac Iau Ysgol Llanfairpwll - 2il - Arweinydd Mr Gwyn Evans

Band Bl 6 a Iau Ysgol y Graig - 3ydd Arweinydd Mr Kate Gwilliam

Lisa Morgan - Ysgol y Garnedd- 1af Unawd Pres Bl 6 ac Iau- Aelod o Grwp Rhanbarth Bangor, Band Symffonig a Band Pres Gwynedd a Môn

Aaron Grundy- Ysgol Gynradd Pentraeth - 3ydd Unawd Llinynnol Bl 6 ac Iau - Aelod o Gerddorfa Ieuenctid Gwynedd a Môn

Osian Daley Tyson - Ysgol Y Berwyn - 1af Unawd Gitâr Bl 7-9 - Aelod o Grwp Rhanbarth Meirionnydd.

Stephen Cowley- Ysgol David Hughes - 2il Unawd Gitâr Bl 7-9 - Aelod o Grwp Rhanbarth Llangefni.

Deio Llyr - Ysgol Syr Hugh Owen- 3ydd Unawd Pres Bl 7-9 - Aelod o Fand Symffonig a Band Pres Gwynedd a Môn.

Medi Morgan - Ysgol Tryfan- 2il Unawd Chwythbrennau a 3ydd Unawd Piano Bl 7-9 - Aelod o Rhanbarth Bangor a Band Symffonig Gwynedd a Môn.

Gwydion Rhys - Ysgol Dyffryn Ogwen - 2il Unawd Llinynnol Bl 7-9 : Aelod o Gerddorfa Hyn Gwynedd a Môn.

Merin Lleu - Ysgol Tryfan -1af Unawd Pres Bl 10 a dan 19oed: Aelod o Gerddorfa Hyn Gwynedd a Môn.

William Porter - Ysgol Syr Hugh Owen - 3ydd Unawd Pres Bl 10 a dan 19oed - Aelod o Rhanbarth Caernarfon, Band Symffonig a Band Pres Gwynedd a Môn.

Elain Rhys - Ysgol Uwchradd Bodedern- 2il Unawd Telyn Bl 10 a dan 19oed - Aelod o Gôr Telyn Hyn Gwynedd a Môn.

Math Roberts - Ysgol Brynrefail - 1af Unawd Piano Bl 10 a dan 19oed - Aelod o Fand Symffonig a Band Pres Gwynedd a Môn.

Band / Cerddorfa dan 25oed 1af - Ysgol Tryfan

Band/ Cerddorfa dan 25oed 2il - Ysgol Syr Hugh Owen -Arweinydd/ Hyfforddwr Mr Dylan Williams

Band/ Cerddorfa dan 25oed 3ydd Ysgol Brynrefail - Arweinydd/ Hyfforddwr Mr Dylan Williams

The William Mathias School Music Service are very proud of all of you!!!

 


Llongyfarchiadau - Arholiad Drymio

Llongyfarchiadau i Gruff Boyle - Ysgol Tryfan a fu'n llwyddiannus yn ei arholiad Drymiau Gradd 7 yn ddiweddar - mae Gruff yn ddisgybl i Dr Dewi Ellis Jones.


Llongyfarchiadau - Arholiadau Offerynnol Pres

Llongyfarchiadau i ddisgyblion Mr Dylan Williams a fu'n llwyddiannus yn eu arholidau pres yn ddiweddar.

Elen Baines - Ysgol Syr Hugh Owen Gradd 4
Efa Ceiri -Ysgol Syr Hugh Own - Gradd 4
Elin Edwards -Ysgol Llandwrog- Gradd 1
Ethan Edwards- Ysgol Waunfawr - Gradd1
Tomos Efans - Ysgol Brynrefail - Gradd 6
Huw Evans - Gradd 2
Steffan Element - Gradd 4
Twm Isac Evans- Ysgol Syr Hugh Owen - Gradd 2
Anna Mai Hughes- Ysgol Syr Hugh Owen - Gradd 4
Twm Huws- Ysgol Syr Hugh Owen - Gradd 5
Ioan Ifans- Ysgol Brynrefail - Gradd 4
Elin Johnson - Ysgol Syr Hugh Owen- Gradd 5
Cynan Jones- Ysgol Penisarwaun - Gradd 1
Elan Haf Jones- Ysgol Brynrefail - Gradd 5
Glesni Mair Jones- Gradd 5
Nia Glyn Jones- Ysgol Sy Hugh Owen - Gradd 4
Telaid Jones- ysgl Brynrefail - Gradd 3
Elain Angharad Keller- Ysgo Waunfawr - Gradd 1
Gruffydd Llwyd - Ysgol Waunfawr - Gradd 1
Osian McGuiness- Ysgol Syr Hugh Owen - Gradd 3
Sion Dafydd Morris- Ysgol Syr Hugh Owen - Gradd 5
Gwion Roberts- Ysgol Brynrefail - Gradd 4
Mabon Roberts - Ysgol Waunfawr- Gradd 4
Ela Wyn Williams - Ysgol Waunfawr - Gradd 1
Gwilym Williams - Ysgol Waunfawr - Gradd 1
Morgan Gwyn Williams - Gradd 4
Osian Glyn Williams - ysgol Syr Hugh Owen - Gradd 2
Tomos Williams - Ysgol Brynrefail - Gradd 2


Llongyfarchiadau - Canlyniadau Arholiadau

Llongyfarchiadau i ddisgyblion chwythbrennau Mr Richard Edwards a fu’n llwyddiannus yn eu arholiadau TCL yn ddiweddar.

Ceridwen Fisher Gradd 2 - Ysgol Tryfan
Noa Hallam Gradd 3 - Ysgol Tryfan
Bethan Hughes Gradd 3 - Ysgol Tryfan
Emma Hughes Gradd 3 - Ysgol Tryfan
Siriol Hughes Gradd 4 - Ysgol Tryfan
Elin Huws Gradd 4 - Ysgol Tryfan
Gwenno Tomos Gradd 8 - Ysgol Tryfan

Myfi Cooke Gradd 1 - Ysgol Y Garnedd
Llio Eurgain Gradd 1 - Ysgol Y Garnedd

Emily Pritchard Gradd 1 - Ysgol y Faenol

Daniel Lee Gradd 3 - Ysgol Friars
Daniel Bezkorowajnyj Gradd 3 - Ysgol Friars
Isabel Newman Gradd 5 - Ysgol Friars
Eli Intrilligator Gradd 6 - Ysgol Friars

Dyma fwy o ganlyniadau gwych gan ddisgyblion Mrs Yvonne Clarke.

Llongyfarchiadau i chi gyd:
Mared Parry - Ffliwt Gradd 3 - Ysgol Bro Lleu
Mawys Parry - Clarinet Gradd 1 - Ysgol Bro Lleu
Non Jones - Ffliwt - Ysgol Bro Lleu

Branwen Gruffydd - Ffliwt Gradd 2 - Ysgol Penisarwaun
Joel Eyres - Gitar- Ysgol Penisarwaun

Mabon Roberts - Piano Gradd 1 - Ysgol Waunfawr
Sophie Rughley - Piano Gradd 1 - Ysgol Waunfawr

Awel Jones - Piano - Ysgol Nebo
Lleu Bryn- Piano Gradd 1 - Ysgol Nebo
Llewelyn Pethers - Gitar - Ysgol Nebo

Jennah Elghenzai - Ffliwt Gradd 2 - Ysgol Llandwrog
Elan Evans- Ffliwt Gradd 1 - Ysgol Llandwrog

Lois Wyn Williams - Ffliwt Gradd 2- Ydgol Rhostryfan

Llongyfarchiadau i ddisgyblion Mrs Alwena Roberts a fu'n llwyddainnus yn eu arholiadau telyn yn ddiweddar.

Beca Fôn Parry - Ysgol Llanrug - Gradd 1
Telaid Glain Jones - Ysgol brynrefail - Gradd 1
Mared Fflur Roberts - ysgol y Gorlan - Gradd 1
Erin Fflur Davies - Ysgol Syr Hugh Owen - Gradd 4
Mari Angharad Williams - Ysgol Tryfan - Gradd 5
Ffion Enlli Davies- Ysgol Glan y Môr - Gradd 2
Angharad Mair Williams - Ysgol Glan y Môr - Gradd 7
Sioned Taylor- Ysgol Dyffryn nantlle- Gradd 7
Alaw Owen - Ysgl Botwnnog - Gradd 4
Annest Griffiths - Ysgol Felinheli - Gradd 1
Holly Catrin Davies- Ysgol Cymerau - Gradd 5

Llongyfarchiadau i ddisgyblion Mrs Glenda Wain-Hobson a fu'n llwyddainnus yn eu arholiadau chwythbrennau yn ddiweddar.

Kian Edwards - Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch
Beca Lois Keen - Ysgol henblas
Ffion Arwen Vernon - Ysgol Bodffordd


Llongyfarchiadau - Llwyddiant Arholiadau

Bu disgyblion Miss Angahard Wyn Jones yn llwyddiannus mewn arholiadau telyn yn ddiweddar:
Llinos Evans - ysgol Gynradd Amlwch
Hannah Lewis - Ysgol Friars
Rhiannon Grundy - Ysgol Friars
Ellen Torrington - Ysgol Friars

Llongyfarchiadau i ddisgyblion Mrs Kate Gwilliam fu'n llwyddiannus yn eu arholiadau pres yn ddiweddar:
Gwern William Ysgol Y Graig
Caleb Evans- Ysgol Y Graig
Cai Roberts- Ysgol y Graig
Mabon Williams Ysgol y Graig
Cian Williams Ysgol Gyfun Llangfni
Elin Gwilliam - Ysgol Pentraeth

Hefyd, llongyfarchiadau i ddisgyblion Miss Rachel Gautry fu'n llwyddiannus yn eu arholiadau chwythbrennau yn ddiweddar:
Hannah Neill- Ysgol David Hughes
Manon Henderson- Ysgol David Hughes
Katherine Adams - Ysgol Parc y Bont


Llongyfarchiadau!

Llongyfarchiadau mawr i’r cerddorion canlynol sydd wedi bod yn llwyddiannus mewn clyweliadau Grwpiau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru. Maent i gyd yn aelodau/ cyn aelodau o grwpiau sirol Gwasanaeth Cerdd Ysgolion William Mathias.

Enw Ysgol Offeryn Grŵp Cenedlaethol
Owain Llestyn Thomas Ysgol Brynrefail Solo Cornet Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
Deio Davies Hughes Ysgol Syr Hugh Owen 2nd Cornet Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
Tomos Efans Ysgol Brynrefail Flugel Horn Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
Tomos Roberts Ysgol Syr Hugh Owen Tenor Horn Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
Gethin Elis Ysgol Tryfan Tenor Horn Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
Merin Rhyd Ysgol Tryfan Tenor Trombone Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
William Porter Ysgol Syr Hugh Owen Bb Tuba Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
Ela Williams Ysgol Syr Hugh Owen Cornet Wrth Gefn
Ioan Ellis Hughes Ysgol Syr Hugh Owen Cornet Wrth Gefn
Lois White Ysgol Syr Hugh Owen Tenor Horn Wrth Gefn
Catrin Round Ysgol David Hughes Oboe Cerddorfa Chwyth Genedlaethol Ieuenctid Cymru
Kezia Lovick Jones Ysgol Friars Alto Saxophone Cerddorfa Chwyth Genedlaethol Ieuenctid Cymru
Owain Llestyn Thomas Ysgol Brynrefail Trwmped Cerddorfa Chwyth Genedlaethol Ieuenctid Cymru
Merin Rhyd Ysgol Tryfan Tenor Trombone Cerddorfa Chwyth Genedlaethol Ieuenctid Cymru
Siwan Tudur   Ffliwt Wrth Gefn
Rachel Franklin Ysgol Brynrefail Clarinet Wrth Gefn
Carolyn Burton   Ffidil Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru
Megan Howe   Double bass Wrth Gefn
Glesni Ieuan Ysgol David Hughes Ffidil Wrth Gefn
Elain Rhys Ysgol Bodedern Telyn Wrth Gefn
Kezia Lovick Jones Ysgol Friars Ffidil Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru
Catrin Round Ysgol David Hughes Oboe Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru
Pippa Scourse Ysgol David Hughes Trwmped Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru
Mabon Jones   Ffidil Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru
Elin Kervegant   Cello Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru
Esme Lewis   Ffidil Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru
Mabon Llŷr   Feiola Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru
Ynyr Anglu Pritchard Ysgol Brynrefail Feiola Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru
Merin Rhyd Ysgol Tryfan Trombone Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru

 

 

 

© 2023 Gwasanaeth Cerdd Ysgolion. Cedwir Pob Hawl - Gwefan gan Delwedd.

Rhif y cwmni: 3102665. Rhif elusen: 1097614.