Rhaglen Gweithgareddau tu allan i’r Ysgol 2021/2022

‘Rydym yn falch o fedru cynnig y grwpiau traws-sirol canlynol o fis Medi ymlaen – Band Pres Hŷn, Band Pres Iau, Côr Telyn, Ensemble Chwythbrennau, Côr Gitar, Côr Lleisiol SATB a Cerddorfa Llinynnol

I gofrestru am un neu fwy o’r grwpiau yma – cliciwch yma

Mi fyddwn yn cyhoeddi newyddion am y Grwpiau Rhanbarth yn fuan

Gwersi – Tymor y Gwanwyn 2022

Piano, Telyn, Llais, Drymiau, Gitar, Gitar Drydan, Ffidil, Sielo, Offerynnau Pres – Cornet, Corn, Bariton, Tiwba, Offerynnau Chwyth – Ffliwt, Obo, Clarinet, Basŵn a Sacsoffon.

Mi fydd y gwersi i gyd yn cychwyn eto ym mis Ionawr yn yr ysgolion ac wyneb i wyneb.

Mi fyddwn yn parhai i ddilyn unrhyw ganllawiau gan Lywodraeth Cymru. Os ydych yn awyddus i dderbyn gwersi – cysylltwch gyda’ch athro cerdd neu bennaeth – neu ffoniwch 01286 68528.

Mae gwersi Theori Cerddoriaeth ar gael dros Zoom hefyd. Cysylltwch a’r swyddfa.

DENNIS WILLIAMS

Teyrnged

Gyda thristwch mawr y clywais fod fy nghyfaill a'm cyd-weithiwr, y cerddor Dennis Williams, wedi ein gadael. Deuthum i adnabod Dennis yn ol yn yr wythdegau pan oedd yn athro pres ac yn arwain bandiau i Wasanaeth Cerdd yn hen Sir Gwynedd.

Pan ail-drefnwyd llywodraeth leol yn 1995, Dennis ddaeth i'r adwy i arwain y gwasanaeth cerdd yn ysgolion Gwynedd ac Ynys Môn. I sicrhau parhâd addysg offerynnol gerddorol yn yr Ysgolion, sefydlwyd trefn newydd o weithredu gyda Gwasanaeth Ysgolion William Mathias yn trefnu'r system beripatetig ar ran y Cyngor Sir. Fel un o'r Ymddiriedolwyr, bum yn ffodus iawn i gael y cyfle i gefnogi'r gwaith pwysig a wnai Dennis gyda'r tîm o diwtoriaid peripatetig i achub ac i ddatblygu'r gwasanaeth cerdd yn siroedd Gwynedd, Môn a Sir Ddinbych. O dan arweiniad Dennis Williams, ffynnodd y gwasanaeth, a thyfodd y cyfleoedd i blant dderbyn gwersi peripatetig yn yr Ysgolion ac ymuno mewn bandiau a cherddorfeydd lleol a sirol.

Cryfder mawr Dennis oedd ei garedigrwydd a'i ddealltwriaeth naturiol o anghenion a dymuniadau athrawon cerdd a'u disgyblion. Roedd yn llawn hiwmor ac yn hollol ymrwymedig i'w waith fel trefnydd a datblygodd ei ddawn naturiol o reoli pobl - yn ogystal â chyllideb sylweddol - yn effeithiol a chadarn. Safodd Dennis yn y bwlch ar amser hollol dyngedfennol i addysg gerddorol yng Nghymru gan sicrhau parhâd llewyrchus iawn i'r gwasanaeth cerdd yng Ngwynedd a Môn. Cofiaf gydag edmygedd am ei ymroddiad, ei benderfyniad, ei gyfeillgarwch a'i holl waith dros blant a phobl ifanc a gafodd y fraint o'i adnabod ac o dderbyn addysg a phrofiadau cerddorol o dan ei arweiniad. Diolch, Dennis, a chwsg yn dawel.

Elinor Bennett
Rhagfyr 16, 2021

resizedllun1

Amdanom Ni

resizedllun2
 

Gwersi

resizedllun1

Grwpiau

resizedllun1

Newyddion

Dilynwch ni ar Facebook


Dilynwch ni ar Twitter


© 2021 Gwasanaeth Cerdd Ysgolion. Cedwir Pob Hawl - Gwefan gan Delwedd.

Rhif y cwmni: 3102665. Rhif elusen: 1097614.